Cinsiyete ücret farkı SSS

1. Cinsiyete bağlı ücret farklılığı nedir?

Ücret farklılığı nedir?

Ücret farklılığı bir çalışanın diğerinden daha fazla kazanıyor olması anlamına gelir. Ücret farklılıkları vardır. Ne erkekler ve kadınlar arasında ne de farklı inançlara ve etnik kökenlere sahip insanlar arasında ücret farklılıkları oluşması yasaklanmamaktadır. Böylesi farklılıklar çok büyük olabiliyor. Ücret farklılıkları, daha çok deneyim sahibi kişilerin, hemen hemen hiç eğitim görmemişler ve iş gücü piyasasına yeni başlayanlara kıyasla daha çok para kazanıyor olması nedeniyle sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ücret farklılıkları yaygındır. Peki, bu farklılıklar adil midir?

Ücret eşitsizliği nedir?

Bir firmada çalışan iki kişi aynı niteliklere sahip ve benzer işleri yapıyor olmalarına rağmen ücretleri eşit değilse, bu ücret eşitsizliğidir. Bu gibi durumlar yasaya aykırıdır. Ve ayrımcılık olarak nitelendirilmektedirler. Buna rağmen ücret eşitsizliği yavaş yavaş yayılmaktadır. Örnek olarak, kız eş değer düzeyde kalifiye olsa da, yöneticinin 'usta konuşan çocuğu’ baştan 2. sıraya ve "utangaç kızı" en alt ölçek olan 0'a yerleştirdiği bir çalışma ortamı düşünün, bu ilk ücret ölçeği bir kişinin yakasını seneler boyunca bırakmayabilir. Ücret eşitsizliğinin hangi seviyeye kadar ortaya çıktığını söylemek zordur. Pek çok araştırma arta kalan cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının örtbas edilemeyeceğini gösteriyor. Açıklanamayan farklılıklar muhtemelen ücret ayrımcılığını göstermektedir. Konuyu karmaşık hale getirecek olursak: bu gibi ücret farklılıkları anlaşılabilir nedenlerle ilişkilendirilseler bile yine de ayrımcılıkla açıklanabilirler. Bu üzerine basması zor olan hassas bir konudur. Benzer işler için ücret eşitsizliği ekipler ya da birimler, firmalar ve bir sektörün alt dalları arasında ortaya çıkabilir. Benzer iş, bu işin doğru bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli nitelikler bakımından kıyaslanır. Bu nedenle prensip gereği benzer işleri ya da görevleri yapan kadınlar ve erkeklerin eşit şekilde ödüllendirilmeleri ve aynı saatlik ücreti almaları gerekir. Bu şu anlama gelir, bu çalışanların sözleşme türü (sabit ya da değil) ya da çalışma haftalarının süresi (yarı zamanlı ya da tam zamanlı) eşit olmayan ödeme için bir bahane olarak öne sürülemez.

Ücret farklılığı nedir?

Çalışanlarn aynı eğitim düzeyinde ve eşit iş deneyimine sahip olmalarına rağmen farklı ücretlendirilmesi durumunda ortaya çıkar. Pek çok ülkedeki yasal düzenlemeler ücret farklılığını şu aşağıda yazılı olanlara dayanarak yasaklamaktadır:

 • cinsiyet ve cinsel yönelim
 • uyruk
 • yaş
 • medeni durum
 • köken
 • memleket
 • ırk
 • din

Erkeklerin daha çok kazandığı yerler, bu adil mi?

Pek çok ülkede kadınların saatlik ücretleri ortalamada erkek çalışanlardan daha azdır. Toplam çalışan nüfusu cinsiyete göre ayırıp kıyaslayınca ve ortalamasını alınca bu ücret farklılıkları yüzde 10-40 oranlarına kadar değişiklik göstermektedir. Bu farklılıklar resmi olarak açıklanmaktadır. Peki bu farklılıklar adil midir? Hayır, değil. Uygulamada kadınların daha çok kazanmak için yeterince zamanı yok gibi görünmektedir. Eğer ev içi sorumluluklarını da ekleyecek olursak, çoğunlukla yalnızca para kazanmak için çalışmak dışında daha fazla işleri vardır. Ve zaman zaman erkekler tarafından cinsel tacize uğramaktadırlar ve bunun neden olduğu stres nedeni ile kariyerleri ile ilgili işten ayrılmayı da içeren sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Kadınların yaptığı kariyer tercihlerinin pek çok nedeni vardır. Bununla beraber hem kadınlar hem erkekler bu farklı seçimleri normal olarak değerlendirirler. Yine de kadınların yaptığı tercihlerin (uzun vadeli) sonuçları kadınların gelir düzeyini aşağıya çekmektedir.

Kadınların daha çok kazandığı yerler, bu adil mi?

Bazı ülkelerdeki bir kaç meslekte kadınların erkek çalışanlara kıyasla daha kazandığı durumlar söz konusudur. Bir kural olarak bu kadınlar eşit ya da daha iyi eğitim düzeyindedirler, tam zamanlı çalışmaktadırlar ve ücret pazarlığı yapabilecek durumdadırlar. Bu kendini çok iyi tanıyan modern kadınlar (çoğunlukla) gençtir. Onlar hala birer istisnadır. Kazanılan ücret bakımından bütün yaş gruplarındaki kadınların sistematik olarak erkeklerden daha başarılı ve sayıca üstün oldukları bir tek ülke yoktur.

2. Cinsiyete bağlı ücret farklılıkları nasıl ortaya çıktı?

Ücret farklılıklarının nedeni nedir?

Bazı ücret farklılıkları ya da ödeme farkları kişilerin ücretlendirilirken ayrımcılığa uğramasından kaynaklanmaktadır. Bu ayrımcılıklar ırk, cinsiyet, din ya da yalnızca 'hisler ‘den kaynaklı olabilir. Aynı zamanda ücret farklılıkları iş tanımlarının ve iş ölçeklerinin resmi bir şekilde uygulanmıyor olmasından dolayı ortaya çıkabilir. Ücret farklılıklarının ölçülmesi için kadınların ve erkeklerin yerine getirdiği belirli işlerin ölçeklendirilmesinde hangi iş tanımlarının kullanılmış olduğunu bilmek önem taşır.

Büyük ödeme farklarının temelinde yatan nedenler nedir?

Ödeme farkları kişilerin çalışma hayatlarında yüzleştikleri ve yaptıkları seçimler dizisi nedeni ile artış gösterebilir. Bu seçimler aşağıdakilerle ilgilidir:

 • eğitim
 • meslek, uzmanlık ya da zanaat
 • sektör
 • büyük ya da küçük firmalar
 • yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışmak
 • ek hizmet içi eğitim.

Genellikle kadınlar ve erkekler birbirlerinden farklı tercihler yaparlar - bu tercihler çoğunlukla özgür iradelerinden daha çok cinsiyetle ilgilidir. Seçilmiş belirli bir öğrenimi düşünün, daha kolay bir şekilde aile hayatı ile bir araya getirilebilir. Ya da talepleri çok bir aile yaşantısını idare etmeye çalışırken esnek çalışma saatleri ya da yarı zamanlı çalışma gibi daha kolay bir iş. Ya da büyük firmalar genellikle daha iyi ödeme yaptıkları halde, daha çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme ve daha az sayıda büyük firma olması nedeniyle çoğunlukla küçük ya da daha küçük yakın bir firmada bir iş. Erkekler ve kadınlar kariyer yollarını cinsiyetin belirlediği sınırlar ile seçmekte oldukları için, bu gibi belirleyici kararlar uzun vadeli sonuçları nedeni ile dikkate değerdir. Ödeme farklarının en büyük kısmına eğitim, meslek ve sektör seçimi neden olmaktadır. Ve şu da dikkate alınmalıdır: yarı zamanlı çalışma saatlik çalışma süresi olarak ele alındığında çok fazla ücret farkına neden olmayabilir, fakat her zaman için ay sonunda eve daha az miktarda para götürmeye yol açmaktadır.

Cinsiyete bağlı ücret farkı yaş ile beraber artış göstermektedir

Artan yaş ile cinsiyete bağlı ücret farkı artar. Bu durumun nedeni (seçilmiş) eğitim düzeyinden daha fazlasıdır. On yıl ya da daha uzun süre öncesinden çok farklı olarak günümüzde genellikle kadınlar erkekler kadar iyi eğitim almaktadır. Kadınların sıklıkla ve uzun dönemler ile saat bazında erkeklerden daha az süre çalışmaları ve kariyerlerine ara verme eğilimlerinin olması gibi birbiri ile aynı iki nedenin de ücret farklılıklarına neden olduğu görülmektedir. Aksine erkekler daha uzun çalışma saatleri ile çalışıp kariyer duraklamalarını engellemeye yönelik davranmaktadırlar. Kesintiye uğramayan iş deneyimleri daha yüksek ücretlere katkıda bulunmaktadır. Büyük farklılıklar kadınlar çalışma saatlerini düşürüp kariyerlerini ilerletmekten vazgeçerken erkekler uzun çalışma saatlerini tercih ederek terfi ettikçe ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar kadınların eşleri emekli olup kayda değer bir emekli maaşına sahip olduğunda bir sorun yaşamayacakları için işlerinden ayrıldıkları zaman daha da artmaktadır. Fakat çiftlerin boşanması ya da eşlerin (erken) ölümü halinde ekonomik olarak bağımlı kadınlar yetersiz bir gelire ya da fakirliğe düşebilmektedirler.

Ücret farklılıkları ilk işten itibaren ortaya çıkabilir

Kadınlar ve erkekler arasında girdikleri ilk işlerden itibaren ücret farklılıkları olabilir. Bu durumun sistemik nedenleri, eğitim, meslek seçimi, uzmanlık ya da zanaatkarlık ve sektör olabilir. Fakat aynı zamanda iş ölçeklemelerinin ve pazarlık etmenin de payı vardır. Erkekler pozisyon ve ücret için daha çok pazarlık ederken kadınlar bunu daha az sıklıkla ve azimle yapmaktadır. Ücret bir sefer belirlendikten sonra bu başlangıç düzeyi en sona kadar senelerce etkisini sürdürmektedir. Her bir yeni işveren daha önceki ücretleri sorabilir. Bu soru cevaplanmak zorunda değildir, fakat kişiler mevcut ücret farkını bir sonraki aşamada devam ettirecek bu bilgiyi gönüllü olarak verirler.

Ücret farklılıkları, iş değerlendirmesi ve iş derecelendirmesi

İş değerlendirmesi bir firmada ve/veya endüstri kolundaki işleri kıyaslamanın sistematik bir yoludur. Böylece işlerin görev tanımları, gerekli beceriler ve sorumlulukları tanımlanmış olur. Bu unsurlar sıra ile ağırlıklandırılır ve puanlandırılır. Bu şekilde her bir pozisyonun pek çok puana değer olduğu kapsamlı bir iş hiyerarşisi tasarlanır. Bu puanlar ya da iş değerlendirmeleri ücretleri belirlemek için kullanılır. Modern iş sistemleri cinsiyetsizdir, yani erkek niteliklerine sistematik olarak kadın niteliklerine kıyasla daha çok değer verilmez - tersi de geçerlidir. Ölçülemeyen 'hisler' artık bir terfie ya da pozisyon indirmeye neden olacak şekilde kullanılamazlar.

Ücret farklılıkları, iş ölçeklendirme ve kazançlar

Mevcut veri iş değerlendirme ve derecelendirme sistemlerinde, çalışanları ölçeklendirmek zor değildir. Çoğunlukla olduğu gibi, kadınlar gerçek becerilerine göre ölçeklendirilirken (adil olan) erkekler olduklarından daha iyi ölçeklendirilirler. Erkekler aynı zamanda daha çok ek faydalar elde ederler, kiralık araba, bedava telefon, primler vb. Bu gibi farklılıklar kadınların daha kısa saatler boyu çalışıyor olması ya da basitçe bu ek faydaları talep etmiyor olmaları ile açıklanır. Ayrıca, erkeklerin ailenin esas gelir sağlayan bireyi olması nedeni ile ( ki çoğunlukla bu geçerli değildir) bu kazançlara ihtiyaç duyarken kadınların ihtiyaç duymadığı da varsayılır. Muhtemelen bu gibi sorgulanmayan varsayımlar ve sessizce teslim olmak hali cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının artmasına neden olmaktadır. Her bir ölçekleme aynı zamanda bir pazarlık ihtimali anlamına geldiği için, sık iş değiştiren kişilerin terfi ölçeklerinde yüksek bir noktaya ulaşması mantıklı görünmektedir.

Ücret farklılıkları, büyük ya da küçük firmalar

Büyük firmaların -genellikle neden daha yüksek ücretler verdiği anlaşılabilir. Bu kesinlikle çok uluslu firmalar için de geçerlidir. Fakat bu kural devlet kurumları, okullar, perakendeciler ve hastaneler gibi büyük organizasyonlar olarak aynı şekilde geçerli değildir. Bu organizasyonlar büyük olabilir, fakat ücret düzeyleri ticaret sektörü ile eşit düzeyde değildir. Öte yandan, iş ve aile yaşamını bir arada yürütebilmek için esnek düzenlemeler sağlarlar. Bu gerçek de kadınların ikinci sırada sayılan sektörlerde (örnek olarak perakendeciler, okullar ve hastaneler) erkeklere kıyasla neden daha çok istihdam edildiklerini açıklamaktadır.

Daha küçük firmalarda ücretler genellikle daha düşüktür. Bu düşük ücret düzeyi iş yerinin görece yakın mesafede olması ile telafi edilir, bu da aile yaşantısı ile uygun olacak biçimde uzun ulaşım sürelerin önüne geçer. Bu başlıklar bir araya gelmesi kadınların erkeklere kıyasla daha az ücret aldığına dair istatiksel gerçeğe katkıda bulunabilir. Büyük firmalarda bir kariyer yapmak ve daha fazla ücret almak bir çalışan için daha kolaydır, fakat bu da aile yaşantısı bakımından bedel ödenmesine neden olmaktadır.

Ücret farklılıkları ve bir kişinin kariyerini sekteye uğratması

Bir kişinin kariyerini sekteye uğratması, sadece bir kaç sene, maaştan feragat etmek ve daha az gelecek iş ihtimaline neden olur. Bir kaç haftalık bir ara sorun yaratmaz, fakat bir kaç ay can sıkıcı olmaya başlar. Bir kaç sene ara vermek cezalandırılır. Buna ek olarak, seneler ilerledikçe işe bırakılan seviyede dönmek pek mümkün değildir. Özetlemek gerekirse: eksiksiz bir profesyonel eğitime sahip çalışanların çalışmaya ve becerilerini paraya çevirmeye ve deneyim kazanmaya devam etmeleri önerilir.

Bir kişinin kariyerini sekte uğratması emeklilik planları bakımından da olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Ücret farklılıkları ve hizmet içi eğitim

Bir kişinin ek hizmet içi eğitim fırsatlarından faydalanması onun için kazançlı olabilir ve saatlik ücretinde artışa neden olabilir. Bazı firmalar hizmet içi eğitimi zorunlu tutar ve bu eğitimler için ücret öderler. Bazı firmalar bu eğitimlere izin verir ve destekler fakat eğitimler için ödeme yapmazlar. Uygulamalar ülkeye, endüstriye, kolektif sözleşmeye ve firmaya göre değişiklik gösterir. Genel anlamda kural şöyledir ki: ek eğitimler faydalıdır. Buna rağmen hayatlarının ilk dönemlerinde kadınlar çalışma saatlerini düşürme eğilimindedirler, becerilerinin zirvesindeki erkekler çoğunlukla daha fazla çalışmayı tercih eder ve fırsat ortaya çıkana kadar kariyer yapmaya devam ederler.

Ücret farklılıkları ve yarı zamanlı çalışma

Düşük ücretlerin yoğun olduğu yerlerde kadınların ya da erkeklerin yarı zamanlı ya da tam zamanlı çalışıyor olması önemsiz görülür. Bununla beraber, tam zamanlı çalışmanın daha yaygın olduğu ya da uzun saatler çalışmanın kural olduğu yerlerde ve zamanlarda saatlik ücretler artış eğilimi gösterir. Farklı bir deyişle: yarı zamanlı çalışma sadece aylık ücreti olumsuz etkilemez, aynı zaman da saatlik ücretler için de bir olumsuzluktur.

Yarı zamanlı çalışma her şekilde bir gelir elde etmek için hiç çalışmamaktan daha akıllıcadır. Tüm olası durumlar (gelir elde etme açısından bakıldığında) ücretsiz bir işte çalışmaktan daha anlamlıdır. Sunduğu ek imkanlar, kiralık araba ve hizmet içi eğitim gibi, nedeniyle tam zamanlı çalışmak en mantıklı seçenektir. Diğer taraftan yarı zamanlı çalışmak daha rahat bir hayat sağlar.

Sonuç olarak: belirli bir eğitim düzeyinde, saatlik ücretlerin görece yüksek olduğu yerlerde ve dönemlerde (çoğunlukla) yarı zamanlı işlerin tercih edilmesi anlaşılabilir bir durumdur.

Yönetici pozisyonları ve ücret farklılıkları

Bütün yönetici pozisyonları daha yüksek ücretli değildir. Daha kötüsü: daha az yönetsel basamaklara sahip küçük ya da basit işletmelerde, patron olmak bir kişinin duruşunu kuvvetlendirebilir, fakat bu onun daha fazla ücret alacağı anlamına gelmemektedir. Bir süpermarket ya da bir okul görece düz organizasyonlardır. Bu durum daha çok kadın çalışanın istihdam edildiği firmalar için de geçerlidir. Buralarda yönetim yüksek miktarlarda para kazanmaz. Aksine, yüksek oranda karmaşık bir firma (daha) çok kariyer fırsatı sunar. Merdiveni ölçeklendirmek, bir kişinin her bir basamakta diğer bir kişinin saatlik ücretini tamamlayarak o kişinin ücret ölçeklendirmesinde bir üst basamağa çıkması için pazarlık edebileceği anlamına da gelir.

3. Ücret farklılıkları nasıl çözülür?

Ücret farklılıkları ve şeffaflık

Ücretlerin ve maaşların firmalar tarafından ya da sektörün alt dalları arasında yayınlanması haksız ücret farklılıklarının açığa çıkmasına yardımcı olur. Bir kişinin maaşını WageIndicator ve Toplu İş Sözleşmesi ve eşit ücretle ilgili yasal düzenlemeler yardımı ile kontrol etmesi kesinlikle faydalıdır.

Ücret farklılıklarının haklı olup olmadığı hakkında şüpheler oluşması durumunda, yapılacak ilk mantıklı hareket iş arkadaşlarına ya da ticaret birliğine danışmaktır. Yasal yollara başvurmak en son ve kesin seçenektir. Harekete geçmek için araştırın ve danışın. Başlangıç için WageIndicator web sitesini kullanın!

Ücret farklılıkları ve (sosyal) eylem

Cinsiyete bağlı ücret farklılıkları (çok) fazla ise, yoksun kalan kişiler, onların aile bireyleri, ticaret birlikleri, çalışanlara ait dernekler, firmalar, siyasi partiler, parlamento ve devlet bu konuda bir şeyler yapabilir.

Bir kadın olarak aynı becerilere sahip olarak aynı ya da benzer iş için erkek iş arkadaşınıza kıyasla daha az ücret alıyorsanız, yasal eylem başlatabilirsiniz. Bu kolay bir yol değildir, fakat ticaret birliklerinden yardım alabilirsiniz ve WageIndicator'a danışabilirsiniz!

Bir kadın ücret farklılıkları karşısında ne yapabilir?

Çalışan bir kadın olarak şimdi ve gelecek için daha yüksek saatlik ücret sizin için önemli ise, aşağıda yazılı olanları dikkate alın:

 1. Gelecek eğitiminizi hangilerine ihtiyaç duyulduğunu bilerek ve gelecekteki istihdamı gözlemleyerek seçin

 2. Bir eğitime başladığınız zaman bitirin (diplomanızı alın!)

 3. İyi ödeme yapacak bir sektör ya da endüstri dalını seçin (ör. güzel sanatlardaki ücretler sağlık hizmetlerinden düşüktür)

 4. Çok yönlü bir meslek seçin, geniş bir alanda uygulanabilecek beceriler edinin

 5. Yaşamak için çalışmanızı destekleyecek -muhtemelen- bir eş seçin

 6. Eğer bir aile kuracaksanız, çalışmanızı destekleyecek ve gündelik işleri sizinle paylaşacak bir eş seçin

 7. Yarı zamanlı işleri tercih edin ve eğer başarabiliyorsanız çalışmaya hiç ara vermeyin

 8. Çocukların günlük bakımı için olanaklar sunan büyük bir firma seçin

 9. Çocuk sahibi olarak çalışmaya başlarken ulaşım süresini azaltmak ve daha rahat bir günlük hayat ve iş hayatı dengesi kurmaya izin veren yerel küçük bir firma için çalışmayı seçin

 10. Her bir yeni kariyer basamağında ya da ihtimalinde ücret pazarlığı yapın

 11. Kariyerinizi düzenli olarak eşiniz, diğer aile üyeleri, iş arkadaşlarınız ile tartışın: kariyer hayatınızı önemsemeniz gerek (eşiniz, çocuklarınız, evinizle vb olduğu gibi.)

 12. İş gücü piyasası her zamankinden daha hızlı değişmekte olduğu için öğrenmeye devam edin ve hizmet içi eğitim tekliflerini ya da işle ilgili yükseltme derslerini değerlendirin

 13. Emeklilik fonunuza/haklarınıza göz kulak olun.

Ücret farklılıkları ortaya çıkar ve yaşlanmak gibi kaçınılmazdır. Çok büyük ücret farklılıkları bir sorundur, fakat sadece birey olarak sizi değil toplumun büyük kısmını etkilemektedir. Devlet, iş dünyası, kadınlar ve erkekler bunun farkında olmalıdır. İyi bir başlangıç noktası denemek ve büyük bir kısmını iş dışarısında finansal olarak da gerçekleştirmektir. Ve tabi ki, hepsinden önce bu özellikle hangi iş alanlarında ihtiyaç olduğuna bakarak hangi eğitimin seçildiğidir. Bazı işlerin ücretleri daha yüksektir ve iyi ücret veren sektörleri ya da endüstrileri seçin. Aynı zamanda haksız ücret farklılıklarını ayırt etmek için tetikte olmalısınız ve bu yasaya aykırı olan ayrımcılığa bağlı ücret eşitsizliklerine işaret edebilir.

Bir kadın nasıl daha fazla kazanabilir?

Hem erkekler hem de kadınlar için ek eğitim (hizmet içi), terfi ve yönetsel pozisyonlara geçme olanaklarını arttırdığı için, tam zamanlı çalışma bu sorunun en iyi cevabıdır. Kariyer yoluna bir başlangıç noktası seçerken iyi kazanmak işleri ve sektörleri kıyaslayarak başlar. Bazı işlerin ücretleri daha yüksektir - aynı zamanda bu işler iyi eğitim gerektirir. Bazı sektörler ve endüstri kollarında ücretler daha yüksektir.

Aile bireyleri ve iş arkadaşları ücret farklılıkları ile mücadele etmek için ne yapmalıdır?

Bir kadın ve bir erkek aile kurarken, her ikisinin de bir çalışma yaşantısı olması ve bireysel finansal özgürlük için uğraş vermeleri gerektiği konusunda anlaşırlar, aile sorumluluklarının yerine getirilmesi ve çocukları bakımlarının üstlenilmesi konusunda eşit paylaşımda bulunmaları için gerekli koşullar yaratılmalıdır. Ve pek çok çalışan kadın ve erkek aile kurmuş olduğu için, iş arkadaşları da muhtemelen aynı problemleri yaşamaktadırlar.

Bundan yola çıkarak, her bir kariyer basamağını değerlendirmek ve bu basamakların gelir anlamında olumlu mu olumsuz mu sonuçlar yaratacağını görmek daha kolay olmalı.

Herkes kendi iş çevresinde rekabet etmek durumunda olduğu için zor olabilir ama aynı zamanda gereklidir.

Bir işveren haksız ücret farklılıkları karşında ne yapabilir?

İşverenler hiç değilse ücretlerde şeffaflık sağlayabilir ve erkekler ve kadınlar için terfi olanaklarının eşit olmasını gözetebilirler. İşverenler aynı zamanda iş ve aile hayatının bir arada yürütülmesini kolaylaştırabilirler, özellikle çocukları hala küçük yaşta olan çalışanlar için esnek düzenlemeler sağlayabilirler. İşverenler hamile kadınların işten çıkartılmasını önleyebilir ve hamile çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabilirler. İşveren ayrıca kadınların ve erkeklerin ölçeklendirilmesini yakından takip edebilir ve otomatik hale gelen ve kanuni dayanağı olmayan ücret farklılıklarını ve cinsiyete bağlı kayırmaları önlemeye çalışabilir.

İşveren içinde bulunduğumuz dönem ve gelecek için esnek çalışma saatlerine ve kariyer olanaklarına imkan tanıyan toplu sözleşmelere taraf olabilir.

Ticaret ve işveren birlikleri haksız ücret kazançları karşında neler yapabilir?

Bütün birlikler firmalardaki ücret farklılıklarının belirli düzeyleri aşamayacağını kararlaştırabilirler. Ve bu birlikler uygulanması kolay bir asgari ücreti savunabilirler.

Bu birlikler günümüzden başlayarak iyi bir şekilde gelişen, kadınların mesleklerinde gelişmesine ve kariyer yapmalarına olanak sağlayan TGS'leri ile ilgilenmektedirler.

Siyasi organizasyonlar, parlamento ve devlet haksız ücret farklılıkları karşısında neler yapabilir?

Cinsiyete bağlı ücret farklılıkları süregelen bir tartışma olarak sosyo - ekonomik ve politik gündemde kalıcı bir başlık haline getirilebilir. Siyasi organizasyonlar, parlamento ve devlet, rolleri, sorumlulukları ve pozisyonları gereği ilgiyi aşağıdaki konulara yönlendirebilir ve destek verebilirler:

 • makul bir iş-gündelik yaşam dengesinin kurulması
 • tüm yaş grupları için yeterli öğrenim ve eğitimin sağlanması.

Kadınların, eşlerinin, aile bireylerinin, iş arkadaşlarının, sosyal partnerlerin, siyasi partilerin, parlamentonun ve devletin umutları, becerilerini ve bilgi birikimlerini kullanan, kendi gelirini sağlayan, vergi ödeyen ve bunu yaparak ekonomik bağımsızlığını kazanan yaşları ilerledikçe yoksul kalmalarını ve yoksullaşmalarını engelleyecek iyi eğitilmiş kadınlara bağlıdır.

4. Bir işe nasıl başvurulur?

En tipik kadın meslekleri nelerdir?

Kadın ve erkek meslekleri arasında açıkça tanımlanmış çizgi ya da sınır diye bir şey yoktur. Uygulamada bu fark erkeklerin ve kadınların çoğunlukla çalıştığı işlerden ibarettir? Düzeyine gelmiştir. Bu bakış açısı ile tipik kadın meslekleri, temizlikçilik, ev işçiliği, garsonluk, bakıcılık, hemşire, kasiyer, öğretmen, resepsiyonist, yönetici asistanı ve lojistik operatörlüğü gibi mesleklerdi. Bu mesleklerin ücretleri görece düşüktür ve bu pozisyonlar çok dar bir gelişme alanı sunmaktadır. Bunların aksine az sayıda da olsa iyi eğitimli kadınların çalışabileceği ve yüksek ücretli meslek vardır: avukatlık ve hakimlik, pazarlama ve tanıtım, iletişim ve medya uzmanlığı.

Tipik kadın sektörleri nelerdir?

Meslekler gibi, erkek ve/veya kadın sektörlerini de açık bir şekilde tanımlamak pek kolay değildir. Kadınlar temizlik, (sağlık) bakım, otel ve yemek, perakende, temel eğitim ve yönetim ve sekretarya sektörleri genelindeki iş gücünde sayıca üstünlerdir.

Erkek ve kadın sektörlerinde ücret farklılıkları var mı?

Erkek egemen sektörlerde erkek çalışan sayısı kadın çalışan sayısında fazla olduğu için, erkek egemen sektörlerdeki ortalama ücret düzeyi kadın egemen endüstrilerde ve zanaatlerdeki ücret düzeylerinden yüksektir.

Çok uluslu firmalar daha yüksek ücretler mi ödüyor?

Çok uluslu firmalar çoğunlukla sermayeleri hisselere bölünmüş ve büyük firmalardır. Büyük firmalar oldukları için, ödedikleri ücretler de yüksektir. Madalyonun öteki yüzüne bakıldığında bu firmalar çoğunlukla çalışanlarından uzun saatler boyu çalışmalarını isterler; bu uzun çalışma saatleri karşılığı ödenmeyen ek sürelerdir. Çalışanlarına sağladıkları gelirin bir parçası çoğunlukla şirket hissesi olarak ödenen yıllık kar paylarından ve/veya primlerden oluşur.

Özel sektör ve kamu sektörü arasında ücret farklılıkları var mıdır?

Genel anlamda kamu sektöründeki ücret farklılıkları özel sektördeki ücret farklılıklarından daha azdır. Çoğunlukla kamu sektöründe en niteliksiz işler için daha yüksek ücret ödenir ve en iyi işlere özel sektöre kıyasla daha az ücret ödenir.

Kadın sektörleri çalışan eşler için avantajlı mıdır?

Genel olarak kadın baskın sektörler daha çok (büyük) yarı zamanlı ya da daha küçük iş olanakları sunar. Ayrıca bu sektörler çoğunlukla (daha) esnek çalışma saatleri sağlar.

Neden sabit bir sözleşme tercih edilir?

Sabit sözleşmeli bir işin ücreti geçici ya da esnek sözleşmeli bir işe kıyasla daha yüksektir. Tabi ki seçim her zaman belli değildir, fakat sabit sözleşme ile bir kişinin kadrosu daha güvendedir.

Doğru bir sözleşme en az neleri içerir?

Bir sözleşme her zaman tarafların isimlerini, adreslerini, sonuç tarihlerini, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihini (ör. dönem), ücreti ya da maaşı, çalışma saatlerini, işin türünü, deneme ve bildirim dönemlerini içerir. Sözleşmelerin yasal olması için imzalanması gerekmektedir.

İkincil çalışma koşullarına nasıl değer biçilir?

(Brüt) maaş ve çalışma saatlerinden sonra bir iş sözleşmesi genellikle ikincil çalışma koşullarını sıralar. Çoğunlukla bu koşullar para ile ölçülse bile para cinsinden yazılmazlar. Örnek olarak İşle ilgili masrafların karşılanmasını alırsak, araç (kiralık) ya da ücretsiz telefon, hizmet içi eğitim, ek izin ve asgari ücretten fazlası, esnek çalışma saatleri, evden çalışma olanağı gibi.

Bir kişi özgeçmişinde nelerden bahsetmelidir?

 • Adınız ve adresiniz
 • Özgeçmişinizin son güncelleme tarihi
 • Öğreniminiz ve eğitimleriniz, yalnızca işle ilgili olanlar değil
 • Bağlılığınız göstergesi olabilecek sosyal etkinlikler, gönüllü aktiviteleri ve stajları da içeren.
 • Dil becerileri, aktif ve pasif olanlar (okuyabildikleriniz ve anlayabildikleriniz)
 • Bilgisayar becerileri ve teknik beceriler
 • Sosyal medya bilgisi ve kullanımı.

Özgeçmişler hakkında daha fazlası için Monster.com 'i ziyaret edin

Bir başvuru mektubu nasıl daha iyi hale getirilir?

Başvuru mektubu özgeçmişinize eşlik eder. Açık ve kısa olmalıdır. Başvuru aracını tanımlar, ör.reklam,başkasından duymak vb. Başvuru mektubu kişisel motivasyonu açık bir şekilde anlatır, önerilen işin, görevin ya da ilanın önemli gereksinimlerini anladığınızı açıklığa kavuşturur. Mektubun alıcısı kendinizi onların yerine koymuş olduğunuzu ve onların ihtiyaçlarını ve/veya taleplerini anladığınızı açık bir şekilde görmelidir. Mektup e-posta (son zamanlarda çok alışıldık bir durum) ile gönderilmiş olsa bile olması gereken standarda/biçime uygun olmalı, tarihli ve imzalı olmalıdır.

Başvuru mektupları hakkında daha fazlası için Monster.com 'i ziyaret edin

Görüntü önemli midir?

İyi giyimli, temiz ve temsili bir dış görüntü kesinlikle işe yarar ve özellikle iş görüşmeleri için çok akıllıca bir şeydir.

Çekingen olmayın. Prezantabl görünüp görünmediğinizi öncesinde ailenize ve arkadaşlarınıza danışın.

Neden ücret pazarlığı yapılır?

Herkes pazarlık edip etmemek konusunda özgürdür. Bir kişinin ücret pazarlığı yapması akıllıcadır. Hazırlıklı olun. Arkadaşlarınızla, ailenizle, iş arkadaşlarınız ile konuşun, online destek araştırması yapın. Bu web sitesinden maaşları kontrol edin. Varsa bir TGS bulmaya çalışın ve okuyun. Bir istek listesi yapın: sizin için en önemli şey nedir, ne ikinci sırada geliyor. Pazarlık bir almak ve vermek eylemidir ( Cumartesi günleri çalışmak istemeyebilirsiniz, fakat daha fazla ücret alacaksınız çalışabilirsiniz). Gerçek bir pazarlığa girmeden önce prova yapın.

Sonuçların önemli olduğunun farkında olun. Dostane ama yazılı hiç bir sonucu olmayan ucu açık bir toplantı gerçekten bir işe yaramaz.

Kadınların pazarlık etmemesi düşüncesi tamamen modası geçmiş bir düşüncedir. Pek çok ülkede, pek çok büyük firmada kadınlar en üst düzey mevkilerde çalışmaktadır. Onların da tecrübe ile pazarlık etmeyi öğrendikleri konusunda bahse girebilirsiniz.

İş performans değerlendirmesi ve ücret farklılıkları

Daha büyük, daha karmaşık firmalarda yıllık iş performans değerlendirme dönemleri işin bir parçasıdır. Bu görüşmeler ücretiniz ve gelecek kariyer perspektifiniz bu görüşmelere bağlı olduğu için ciddiye alınmalıdır. Öncesinde Toplu Sözleşmeye ve/veya iç düzenlemelere ve kurallara göz atın. Bunlar kişinin kendi pozisyonunu ve fırsatlarını geliştirmek için ideal anlardır. Bu demektir ki: hazırlıklı olun, bir istek listesi hazırlayın, daha yüksek ücret, daha çok izin, daha çok eğitim?

Dikkat edin bu görüşmelerde ileriye yönelik atılan her küçük adım kariyer merdiveninde yukarıya doğru bir harekettir ve gelecek yıllar boyunca birikim oluşturmaya devam eder.

Küçük bir iş için neden ücret pazarlığı yapılır?

Küçük bir iş küçük olduğu için önemsiz olmak zorunda değildir. Pazarlığa hazırlanırken işin büyüme olanağının olup olmadığına bakın. Bu işi bir atlama taşı olarak kullanın, eğitim olanakları sunup sunmadığına, emeklilik planına katkısı olup olmadığına, isteğe bağlı ücretli fazla çalışması olup olmadığına, işle ilgili giderlerin karşılanıp karşılanmadığına, çocuk bakım planı girişi olup olmadığına ve bunun gibi konulara bakın.

loading...
Loading...