İş Yerinde Adil Muamele

Eşit Ücret

Türkiye Anayasasına göre (Md.55) "devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır". İş Kanunu 2003’e göre "aynı veya eşit değerde bir iş için daha düşük ücret belirlenemez". İşçinin, cinsiyet nedeniyle özel koruyucu hükümlerinuygulanması onadüşük birücret ödemekhakkını vermez (Md. 5).

İşyerinde Ayrımcılık

Türkiye Anayasası uyarınca herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Benzer şekilde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. İş Kanununa (2003) göre iş ilişkisinde de dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. İş Kanununa göre maddelerde öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı davranan işverene para cezası verilir.

(Md. 5 ve 99.a İş Kanunu, 2003)

Çalışma Hakkı

Türkiye Anayasası kapsamında "herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir" ve "kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz". Çalışma koşullarıile ilgilibuözel koruma"küçükleri, kadınları vefiziksel veyazihinselengellikişileriiçerir".İş Kanunu koruyucuniteliklere sahiptir ve kadınların maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde çalıştırılması yasaklar. (2709 sayılı Türkiye Cumhuriyet Anayasası Md. 48 & 50 ve Md. 72 İş Kanunu,2003). Ayrıca, 25494 sayılı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 2004, kadınların çalıştırılması yasaklanan işleri sıralıyor.

İş yerinde adil muameleye ilişkin düzenlemeler

  • 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 (en son 2011 yılında değiştirilmiştir) / Constitution of the Republic of Turkey Act No. 2709, 1982 (last amended in 2011)
  • 4857 sayılı İş Kanunu, 2003 / Labour Law No. 4857, 2003
loading...
Loading...