İş ve Ücretler

Asgari Ücret

Türkiye'de Anayasa hükümleri uyarınca devlet, işçilerin çalışmalarıyanısıradiğer sosyal yardımlarla orantılı adil bir ücret kazanmasını sağlamak için gerekli bütün önlemleri almaktadır. Anayasa ayrıca, asgari ücret (Md. 55 ) belirlenmesinde işçilerin yaşam koşulları ve ülkenin ekonomik durumu dikkate alınmasını gerektirir. İş sözleşmesine dayanarak çalışan bütün işçilerin ekonomik ve sosyal şartlarını düzenlemek amacıyla asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, en geç iki yılda bir değerlendirilir.Komisyon on beş üyedenoluşur.Bunlardan beş tanesi hükümet, işveren ve işçi tarafından (İş Kanunu Md. 39) oluşur. İş Kanunu gereğince asgari ücretin en az 2 yılda bir yeniden düzenlenmesi gerekse de, Türkiye'de asgari ücretler her altı ayda bir belirlenmektedir (Ocak ayından Haziran ayına ve Temmuz ayından Aralık ayına kadar)

2014 Yılı 6552 sayılı Torba Yasaya göre, linyit (isli kömür) ve taşkömürünün (maden kömürü) çıkarıldığı iş sahalarında çalışan yeraltı işçilerinin asgari ücretleri arttırılmıştır. 3213 sayılı madencilik kanununun 9. Maddesi uyarınca, linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı iş sahalarında, yeraltı işçilerine ödenen asgari ücret, (4857) sayılı İş Kanunun 39. maddesinde belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.

Güncellenmiş asgari ücretleri görmek için, Asgari Ücret bölümüne bakınız.

Düzenli Ödeme

İş Kanununun32. maddesiuyarınca, temel ücretkullanımıparasal olarak ödenebilir ve ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak nakit ya da ayni olarak ödenebilir. Ücretlergeçerli para ile ödenmelidir, yani Türk para birimi ile ve nakit olarak veya çalışanınbanka hesabınayatırılmış olarak. Ücretlerayda birödenmelidir. Ücret dönemi,istihdam sözleşmesi veyatoplu işsözleşmesi ile bir haftaya kadar indirilebilir. Birişçimücbirsebepler dışında, vadesi20gün içindeücretödenmemesidurumunda,görevlerini icra etmeyebilir. (İş KanunuMd.32-35, 2003).

İş ve ücretler ile ilgili düzenlemeler

  • 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 (en son 2011 yılında değiştirilmiştir) / Constitution of the Republic of Turkey Act No. 2709, 1982 (last amended in 2011)
  • 4857 sayılı İş Kanunu, 2003 / Labour Law No. 4857, 2003
loading...
Loading...