Annelik ve Çalışma

Doğum İzni

Kadın çalışanlar 112 takvim günü (16 hafta) ücretli doğum izni hakkına sahiptir. Bu 16 haftalık izinin, sekiz haftası doğumdan önce, geri kalan diğer sekiz haftasınında doğumdan sonra kullanılmasıgerekir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalışılmayacak sekiz haftalık süreye, iki hafta süre daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.Doğumdansonrada,geri kalan 13 haftalık izninden yararlanabilir. Yukarıdaki sözü geçen 16 hafta/ 18 hafta, kadın işçinin sağlığı göze alınarak doğum öncesi veya doğum sonrası artırılabilir. Ancak, bu izin artışları her zaman hekim tavsiyesini gerektirir. Doktorun tavsiyesi üzerine, gebe işçi hafif görevlere atanabilir. Bu durum maaşındüşürülmesiiçin bir neden değildir. Ayrıca kadın işçilere hamilelik süresince, periyodik kontroller için izin verilir.

(Md. 74 İş Kanunu, 2003)

Gelir

112günlük /126günlük (16 haftalık/18haftalıkçoğul gebelikhalinde) doğum izni süresinde, işçileringünlük kazancının% 66,6 si ödenir. Bu ücret SosyalGüvenlik Kurumutarafından karşılanır. Tahmin edilen doğum tarihinden önceki en az 90 gün, Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsamına girer.Gebelik ve annelik ileilgilidiğer nakit yardımlar içinde GebelikYardımı(doğum tarihinden öncesi olarak belgelenmiş), Çocuk DoğumYardımı (doğumtürlerine bağlı olarak)veEmzirme Yardımı(canlı doğum üzerine) bulunmaktadır.

(Md. 48 İş Kanunu ve Md. 16-18Sosyal Sigortalar veGenel SağlıkSigortası Kanunu,2006)

Ücretsiz Tıbbi Bakım

Sağlık hizmetleriSosyalGüvenlik Kurumuilebir anlaşma uyarıncasigortalıişçilereverilmektedir. Gebelik ve doğumiçintıbbi hizmetler,SosyalGüvenlik Kurumuveyadiğer bazıdevlethastanelerindensağlanamaz, toplu olarak kanuni hükümlere göreödenir. Bu toplu ödeme çoklu doğumdurumundaartar.

(ISSA Ülke Profili)

Annelik ve iş ile ilişkin düzenlemeler:

  • 4857 sayılı İş Kanunu, 2003 / Labour Law No. 4857, 2003
Cite this page © WageIndicator 2017 - Maascetveli.org - Annelik ve Çalışma